Formy działania administracji

 0    32 карточки    mayaa
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос język polski Ответ język polski
Co to jest forma w prawie administracyjnym?
начать обучение
Forma w prawie administracyjnym to "określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracyjnego", czyli rodzaj podejmowanego działania.
Skąd określenie "prawne formy działania"?
начать обучение
O prawnych formach działania mówimy dlatego, że każd działanie administracji publicznej musi być oparte na podstawie prawnej, a nie ma działań niemieszczących sie w regulacjach prawnych.
Co to jest metoda działania administracji?
начать обучение
Metoda działania administracji to sposób osiągania celów przez admin. publ.
Jakie znasz metody działania administracji?
начать обучение
Metoda przymusu i przekonywania. Są wyznaczane nie tylko przez prawo ale również przez praktykę. Ich dobór jest związany z zasadą EFEKTYWNOŚCI.
Co to sa ciągi działań administracyjnych?
начать обучение
Ciagi działań administracyjnych to wiele kolejnych działań administracji zmierzającyh d jednego celu.
Jak dzielimy działania administracyjne ze względu na kryterium władztwa?
начать обучение
Działania dministracyjne dzielimy na akty władcze (tzw. imperium) i akty niewładcze (tzw. akty gestii)
Co to sa formy władcze działania amidnistracji?
начать обучение
Formy władcze to działania administracji publicznej podejmowane jednostronnie na unormowań publicznoprawnych w celu sformułowania nakazów lub zakazów jakiegoś zachowania, są to głównie akty adm.
Co to są formy niewładcze?
начать обучение
Formy niewładcze to takie, które sa podejmowane według normy prawa cywilnego (umowy cywilnoprawne) albo wprawdzie sąd podejmowane wg normy prawa publicznego, ale przy ich podejmowaniu sytuacja stron stos. adm. ulega pewnemu lub całk. zrówn.(umow. admin.)
Jak dzielimy działania władcze administracji?
начать обучение
Działania te dzielimy na działania w pełni władcze i działania o władztwie ograniczonym.
Co to są działanai w pełni władcze?
начать обучение
Działania w pełni władcze to te należące do "policji adm.; obejmują działania reglament., prewenc. i repres. mające na celu zapewn. przestrz. przepisów p.a., chronę obywatela, bezpieczeństwa i porz. publ.
Co to ą działania o władztwie ograniczonym?
начать обучение
Działąnia o władztwie ograniczonym to takie, w ktróych administracja formułuje obowiązaki, np. decyzja podatkowa. RPzymus może byc tu zastosowany tylko w określonych warunkach
Czy jest możłiwe stosowanie przymusu przy niewładczych formach działania administracji?
начать обучение
Jest to możliwe, ale realizowane wyjątkowo.
Które działąnia administracji są jednostronne a które dwustronne/? Na czym one polegają?
начать обучение
Władcze formy działania są jednostronne, treść stosunku wyznacza tylko administracja pbliczna. Dzial. niewładcze jest dwustronne, onie strony mają wpływ na treść stosunku.
Jak szielimy działania dmin. ze względy na kryterium skutku prawnego?
начать обучение
Ze względu na kryterium skutku prawnego formy dział. admin. dzielimy na
Co to są działania prawne?
начать обучение
Działania prawne powodują nawiązanie, zmianę lub rozwiązani stosunku prawnego. Muszą być określone prawem i opierać się na konkretnej podtawie prawnej.
Co to są działania faktyczne?
начать обучение
Działania faktyczne nie wywołują skutków prawnych lub wywołują je pośrednio w sferze praw i obowiązków jednostki. Nie muszą być ściśle określone prawem, ich podstawa może zawierać się w normie kompetencyjnej lub zakresie czynności urzędnika.
Podaj przykłady działań faktycznych.
начать обучение
Działania społe
Jak dzielimy formy działanai administracji ze zględu na kryterium stosunku do obowiązującego prawa?
начать обучение
Ze względy na kryterium stosunku do obowiązującego prawa działania dministracji dzielimy na stanowienie prawa i stosowanie prawa.
Jakie znasz powszechnie obowiązujące, ale nie konstytucyjne akty prawa?
начать обучение
Są to np. przepisy administracyjne, które są powszechnie obowiązujące i należą do form działąnia administracji, wiążą się z bieżącym wykonywaniem zadań z zakresu administracji.
Czy wydawanie przepisów administracyjnych jest stosowaniem prawa czy stanowieniem prawa?
начать обучение
Tworzenie przepisów jest aktem stosowania prawa, ale polega na tworzeniu kolejnych norm prawnych. Można więc powiedzieć, ze jest to stosowanie prawa w najzerszym znaczeniu.
Podziel działania administracji ze względu na kryterium charakteru działania prawnego.
начать обучение
Dziąłani te mogą opierać się na prawie cywilnym i na prawie administracyjnym. Mówimy więc o działaniach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych. Nie oznacza to że działąnia administracyjnoprawne nie moga wywierać skutków w sferze cywilnej.
Dokonaj podziału działań administracji ze względu na kryterium sfery skutku prawnego.
начать обучение
Działania wewnętrzne i zewnętrzne. Dzałania zewnętrzene muszą opierać sie na ściśle okreslonej podstawie prawnej, a działania wewnętrzne jedynie na normie kompetencyjnej.
Podział dzialań administracji ze względu na kryterium adresata skutku prawnego.
начать обучение
Jeżeli adresata lub grupoę adresatów da sie ściśle określić mówimy o działaniu indywidulanym, jeżeli nie da się go określić - o działaniu generalnym. Szczególnym rodzajem działań generalnych są źródła prawa.
Które działan ia adninistracji publicznej są "najważniejsze"?
начать обучение
Najważniejsze są te działania które są skeirowane do adresata indywidualneg stojącego na zewnątrz, poza aparatem administracyjnym.
Wymień cechy aktu administracyjnego.
начать обучение
Jest zastosowaniem prawa administracyjnego, bezwzględnie obowiązujący, podejmowany przez organ administrujący (upoważniony i reprezentujący państwo), jest oświadczeniem woli organu administrującego, władczy i jednostronny, dwustronnie wiążący.
Co to znaczy, że akt administracyjny polega na zastosowaniu normy prawa dministracyjnego?
начать обучение
Akt administracyjny jest aktem konkretnym i indywidualnym. Może być skierowany do jednej osoby, albo go grupy o ile każda jest wskazana z imienia i nazwiska. Akt jst wydawany na podstawie normy generalnej i abstrakcyjnej.
Co to znaczy że norma zawaarta w akcie administracyjnym jest bezwzględnie obowiązująca?
начать обучение
Bezwzględne obowiązywanie oznacza, że od obowiązków wynikających z aktu administracyjnego nie można sie uchylić poprzez umowę cywilnoprwną.
Co to znaczy, e akt administracyjny jest czynnością organu administracyjnego?
начать обучение
Oznacza to, że jest podejmowana przez organ adminisrujący tzn. reprezentujący państwo i przez nie upoważniony. Jest to organ wyposażony w kompetencję do wydania tego aktu.
Akt administracyjny jako oświadczenie woli organu.
начать обучение
Akt administracyjny jest oświadczeniem woli organy wydawanym w imieniu państwa.
Co to znaczy, że akt adm. jest jednostronny?
начать обучение
Oznacza to, że podmiot do którego jest skierowany akt adm. nie bierze udziału w formułowaniu jego treści.
Czy akt adm. jest dwustronnie wiążący?
начать обучение
Akt administracyjny jest dwustronnie wiążący. Uprawnienia i obowiązki jakie z niego wynikajądotycza zarówno organu jak i adresata aktu.
W jakich dziedzinach -rawa wywołuje skutki akt administracyjny?
начать обучение
Akt administracyjny zawsze wywołuje skutki w dziedzinie prawa administracyjnego, często również w dziedzine prawa cywilnego, np. akt o wywłaszczeniu nieruchomości.

Formy działania administracji. Przygotuj się do sprawdziany z wiedzy o społeczeństwie!

Podstawy wiedzy o działaniu administracji należą do kanonu wiedzy o społeczeństwie, zarówno na poziomie edukacji szkolnej, jak i wprowadzenia do administracji dedykowanego studentom nauk społecznych i prawnych. Sprawdzian z wiedzy o społeczeństwie lub egzamin ze wstępu do prawoznawstwa to wyzwania, w których pomogą fiszki przygotowane w tematycznym obszarze form działania administracji. Fiszki zawierają bowiem pojęcia administracyjne i ich poprawne definicje sformułowane w sposób klarowny, prosty i z użyciem stosownych pojęć prawnych z dziedzin teorii i praktyki administracyjnej. Niezależnie więc od etapu edukacyjnego, szkoły lub uniwersytetu, fiszki sprawdzą się przed każdym sprawdzianem lub egzaminem.

System pytań i odpowiedzi proponowany w fiszkach

Tradycyjnie dla fiszek, materiał edukacyjny eksplorujący formy działania administracji, składa się z dwu kolumn. Lewa kolumna stawia pytania, prawa na nie odpowiada. Dzięki takiemu układowi treści edukacyjnych, nauka jest naprawdę łatwa. Można uczyć się pamięciowo, by następnie sprawdzić, czy zapamiętana wiedza jest już możliwa do referowania bez zaglądania do fiszki. A zatem wybieramy pytanie, takie jak na przykład: "co to jest forma w prawie administracyjnym" i odpowiadamy na nie, używając w tym celu prawej kolumny. W tym przypadku odpowiedź brzmi: "Forma w prawie administracyjnym to określony przepisem prawa typ konkretnej czynności organu administracyjnego, czyli rodzaj podejmowanego działania". Każde z pojęć administracyjnych wprowadzane jest taką właśnie metodą pytania i odpowiedzi. Dzięki temu treści te przyswaja się szybko i skutecznie.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.