словарь французский - вьетнамский

Français - Tiếng Việt

s'améliorer на вьетнамском языке:

1. cải thiện


Tiếng Anh của tôi đã cải thiện đáng kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng Vocapp.
Tiếng Anh của tôi đã cải thiện đáng kể từ khi tôi bắt đầu sử dụng Fiszkoteka.