словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

reden на вьетнамском языке:

1. nói chuyện nói chuyện


Chúng tôi nói chuyện với nhau gần một giờ đồng hồ.
Tôi muốn nói chuyện với bạn.