словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

pflanzen на вьетнамском языке:

1. nhà máy nhà máy


Ông chủ đã tạo ra nhà máy.