DEFINICJE I SENTENCJE RZYM

 0    72 карточки    guest1647439
Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Nie należy skazywać za przestępstwo nieobecnego
начать обучение
Absentem in criminibus damnari non oportet
Rzecz przyłączona przypada głównej
начать обучение
Accessio cedit principali
Dla powoda właściwy jest sąd pozwanego
начать обучение
Actor sequitur forum rei
Czynność pozorna jest nieważna
начать обучение
Actus simulatus nullius est momenti
Przysposobienie naśladuje naturę
начать обучение
Adoptio naturam imitatur
Umowa nie zobowiązuje osoby trzeciej
начать обучение
Alterius contractu nemo obligatur
Dowody należy ważyć, a nie liczyć
начать обучение
Argumenta non numeranda, sed ponderanda sunt
Należy wysłuchać także strony przeciwnej
начать обучение
Audiatur et altera pars
Nie wolno procesować się dwa razy w tej samej sprawie
начать обучение
Bis de eadem re agere non licet
To, co jasne, nie wymaga dowodu
начать обучение
Clara non sunt interpretanda
Najwięcej ustaw w skorumpowanym państwie
начать обучение
Corruptissima republica plurimae leges
Przestępstwa wygasają wraz ze śmiercią sprawcy
начать обучение
Crimina morte extinguntur
Kto ma prawo do darowania rzeczy, ten ma także prawo do jej sprzedania i przyznania
начать обучение
Cui ius est donandi, eidem et vendendi, et concedendi ius est
Kto może więcej, tym bardziej może i mniej
начать обучение
Cui licet quod est plus, licet utique quod est minus
Gdy dłużnik popada w zwłokę, odpowiada także poręczyciel
начать обучение
Cum reus moram facit, et fideiussor tenetur
Przestępstwa rodziców nie szkodzą dzieciom
начать обучение
Delicta parentum liberis non nocent
Surowa ustawa lecz ustawa
начать обучение
Dura lex, sed lex
Ciężar przeprowadzenia dowodu spoczywa na tym kto twoerdzi, nie tym, kto przeczy
начать обучение
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
Działający pod wpływem błędu nie ma woli
начать обучение
Errantis voluntas nulla est
I powstrzymanie się od działania jest działaniem
начать обучение
Et non facere facere est
Faktów się nie domniemywa, lecz dowodzi
начать обучение
Facta non praesumuntur, sed probantur
Skarb państwa jest zawsze zdolny do dziedziczenia i wypłacalny
начать обучение
Fiscus semper idoneus successor sit, et solvendo
Chory umysłowo nie ma woli
начать обучение
Furiosi voluntas nulla est
Kradzieży nie popełnia się bez zamiaru jej dokonania
начать обучение
Furtum sine affectu furandi non committitur
Uważa się, że gatunek nie ginie
начать обучение
Genus perire non censetur
Nie dziedziczy się po osobie żyjącej
начать обучение
Hereditas viventis non datur
Nieznajomość prawa szkodzi zaś faktu nie szkodzi
начать обучение
Ignorantia iuris nocet, facti non nocet
Warunek niemożliwy do spełnienia uważa się za nie dodany
начать обучение
Impossibilis condicio pro non scripto habetur
Zobowiązanie do wykonania świadczenia niemożliwego jest nieważne
начать обучение
Impossibilium nulla obligatio est
W razie wątpliwości należy orzec na korzyść oskarżonego
начать обучение
In dubio pro reo
Spadkobierca nie dziedziczy kary
начать обучение
In poenam heres non succedit
W czasie wojny milczą prawa
начать обучение
Inter arma silent leges
W całości mieści się także część
начать обучение
In toto et pars continentur
Ten uczynił komu przyniosło korzyść
начать обучение
Is fecit, cui prodest
Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne
начать обучение
Ius est ars boni et aequi
Sprawiedliwość jest podstawą państw
начать обучение
Iustitia est fundamentum regnorum
Zapis jest pozostawioną przez testatora darowizną
начать обучение
Legatum est donatio testamento relicta
Dobre ustawy pochodzą ze złych obyczajów
начать обучение
Leges bonae ex malis moribus procreantur
Ustawą jest to, co lud stanowi i uchwala
начать обучение
Lex est, quo populus iubet atque constituit
Ustawa nie obowiązuje jeśli nie zostanie ogłoszona
начать обучение
Lex non obligat nisi promulgata
Ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
начать обучение
Lex posterior derogat priori
Ustawa późniejsza o charakterze ogólnym nie uchyla wcześniejszej ustawy szczególnej
начать обучение
Lex posteriori generalis non derogat legi priori
Ustawa nie działa wstecz
начать обучение
Lex retro non agit
Ustawa surowsza nie działa wstecz
начать обучение
Lex severior retro non agit
Ustawa szczególna uchyla ogólną
начать обучение
Lex specialis derogat legi generali
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę rangi niższej
начать обучение
Lex superior derogat legi inferiori
Późniejsza zła wiara nie szkodzi
начать обучение
Mala fides superveniens non nocet
Zwłoka dłużnika przedłuża zobowiązanie
начать обучение
Mora debitoris perpetuat obligationem
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
начать обучение
Mora trahit periculum
Kobieta jest początkiem i końcem swojej rodziny
начать обучение
Mulier familiae suae et caput et finis est
Konieczność nie zna prawa
начать обучение
Necessitas non habet legem
Nikt nie może być zmuszony wbrew woli do pozostawania we współwłasności
начать обучение
Nemo invitus compellitur ad communionem
Nikt nie jest odpowiednim sędzią we własnej sprawie
начать обучение
Nemo iudex idoneus in propria causa
Nikt nie może przenieść więcej praw na drugiego, niż sam ma
начать обучение
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
Zobowiązania dzielą się z mocy prawa
начать обучение
Nomina ipso iure divisa
Nie wszystko, co jest dozwolone jest uczciwe
начать обучение
Non omne quod licet honestum est
Nie ma kary bez ustawy
начать обучение
Nulla poena sine lege
Nikomu rzecz własna nie jest służebną
начать обучение
Nulli res sua servit
Nie ma przestępstwa bez winy
начать обучение
Nullum crimen sine culpa
Nie ma przestępstwa bez ustawy
начать обучение
Nullum crimen sine lege
Umów należy dotrzymywać
начать обучение
Pacta sunt servanda
Kto lepszy co do czasu, ten lepszy co do prawa
начать обучение
Prior tempore potior iure
Ile urodzeń tyle stopni
начать обучение
Quot genrationes, tot gradus
Kto raz zostanie dziedzicem pozostanie nim na zawsze
начать обучение
Semel heres semper heres
Służebność nie moze polegać na działaniu
начать обучение
Servitus in faciendo consistere nequit
Nie może istnieć służebność na służebności
начать обучение
Servitus servitutis esse non potest
Służebność należy wykonywać w sposób oględny
начать обучение
Servitutibus civiliter utendum est
Jeśli ktoś pozywa ciebie do sądu, idź
начать обучение
Si in ius vocat, ito
Najwyższe prawo najwyższym bezprawiem
начать обучение
Summum ius summa iniuria
To, co znajduje się na powierzchni przypada gruntowi
начать обучение
Superficies solo cedit
Trzy osoby tworzą związek
начать обучение
Tres faciunt collegium
Siłę wolno odeprzeć siłą
начать обучение
Vim vi repellere licet

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.