Czasowniki ważne 11A

 0    101 карточка    agawuj
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
wybaczać
Mary nigdy nie wybaczyła mi tego, co powiedziałem tamtego dnia.
начать обучение
to forgive
Mary never forgave me for what I said that day.
nudzić się
Zaczynam się nudzić.
начать обучение
to be bored
I'm getting bored.
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
начать обучение
to divide
I'm sharing the flat with four French students.
prezentować
Przedstawiam wam mój ostatni wynalazek.
начать обучение
to present
I present to you my latest invention.
oddzwaniać
Jestem teraz zajęty, oddzwonię do ciebie za 5 minut.
начать обучение
to call back
I'm busy right now, I'll call you back in 5 minutes.
wymieniać
Jeśli spodnie okażą się za małe, możesz przynieść je i wymienić na większe.
начать обучение
to replace
If the trousers are too small you can take them back and exchange them for a larger pair.
składać się z czegoś
Szkolenie składa się z trzech etapów.
начать обучение
to consist of
The training consists of three phases.
otaczać
Policja natychmiast otoczyła budynek.
начать обучение
to surround
The police immediately surrounded the building.
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
начать обучение
to hire
We're going to recruit more people this year.
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
начать обучение
to draw
Did you draw this picture by yourself?
usuwać
Muszę usunąć te substancję.
начать обучение
to remove
I need to remove this substance.
przekonywać
Jak udało ci się ich przekonać?
начать обучение
to convince
How did you manage to convince them?
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
начать обучение
to borrow
Can I borrow your book?
zaskakiwać
Nic mnie już nie zaskoczy.
начать обучение
to surprise
Nothing can surprise me anymore.
włamywać się
Ktoś włamał się do biura i ukradł laptopa szefa.
начать обучение
to break in
Someone broke into the office and stole the boss's notebook.
gasić
Zgaś swojego papierosa, tutaj nie wolno palić.
начать обучение
to put out
Put out your cigarette, you can't smoke in here.
przyciągać
Mamy nadzieję, że nasze dodatkowe usługi przyciągną nowych klientów.
начать обучение
to attract
We hope that our additional services will attract new customers.
odnosić sukces
Ciężka praca nie oznacza, że odniesiesz w życiu sukces.
начать обучение
to succeed
Working hard doesn't mean you will succeed in your life.
angażować
Chcę zaangażować się w akcje Greenpeace.
начать обучение
to involve
I want to involve in the actions of Greenpeace.
zachowywać
Rób regularne powtórki, jeśli chcesz zachować w pamięci nowe słowa.
начать обучение
to retain
Revise new words if you want to retain them.
skręcać
Proszę skręcić w prawo i jechać prosto.
начать обучение
to turn
Turn right and then go straight.
wahać się
Nie zawahałam się nawet przez sekundę.
начать обучение
to hesitate
I didn't hesitate for a second.
serwować
Kolacja będzie podana o siódmej.
начать обучение
to serve
The supper will be served at 7.
rozważać
Będziemy musieli rozważyć wszystkie za i przeciw.
начать обучение
to reflect
We'll have to consider all pros and cons.
inspirować
Twoja przemowa naprawdę mnie zainspirowała.
начать обучение
to inspire
Your speech has really inspired me.
nurkować
Zanurkowałem w basenie nie zdając sobie sprawy z tego, że mam w kieszeni telefon.
начать обучение
to dive
I dove into the swimming pool without realizing I had my phone in my pocket.
zajść w ciążę
Agnieszka zaszła w ciążę pół roku po ślubie.
начать обучение
to get pregnant
Agnes got pregnant six months after the wedding.
upadać
Przewróciłem się i uszkodziłem sobie kolano.
начать обучение
to fall
I fell over and hurt my knee.
opierać się
Długo opierałem się presji kolegów, ale w końcu kupiłem komórkę.
начать обучение
to lean
I had resisted the pressure of my friends for a long time, but eventually I bought a mobile.
być dłużnym
Moja siostra jest mi dłużna 300 PLN.
начать обучение
to owe
My sister owes me PLN 300.
zachorować
Zachorowałam i nie mogłam wyjechać na wakacje.
начать обучение
to get sick
I got ill and couldn't go on holidays.
cofnąć jakąś akcję
Czy mogę to nadal cofnąć?
начать обучение
to undo
Can I still undo that?
inwestować
Czy inwestowanie w złoto jest ryzykowne?
начать обучение
to invest
Is it risky to invest in gold?
doświadczać
Nigdy nie doświadczyłem głodu.
начать обучение
to experience
I've never experienced hunger.
nauczać
Trudno jest uczyć studentów z dysleksją.
начать обучение
to teach
It's difficult to teach students with dyslexia.
przyzwyczajać się do czegoś
Nie moge przyzwyczaić się do nowego interfejsu.
начать обучение
to get used to
I can't get used to the new interface.
wyzdrowieć
Mam nadzieję, że wkrótce wyzdrowiejesz.
начать обучение
to recover
I hope you will get well soon.
odrzucać
Dlaczego odrzuciłeś zaproszenie na wesele Kate i Willa?
начать обучение
to reject
Why did you turn down the invitation to Kate and Will's wedding?
mierzyć
Czy mierzyłeś te buty w sklepie zanim je kupiłeś?
начать обучение
to measure
Did you try on the shoes in the shop before you bought them?
smażyć
Anna nie potrafi usmażyć jajka.
начать обучение
to fry
Ann doesn't know how to fry an egg.
rozciągać
Zawsze rozciągaj się po treningu.
начать обучение
to stretch
Always stretch after training.
zatrudniać
W tym roku zamierzamy zatrudnić więcej ludzi.
начать обучение
to employ
We're going to recruit more people this year.
dusić
Duszę się w tym maleńkim mieście.
начать обучение
to suffocate
I'm suffocating in this tiny city.
ogłaszać
Wczoraj ogłosili swoje zaręczyny.
начать обучение
to announce
They announced their engagement yesterday.
usuwać
Muszę usunąć te substancję.
начать обучение
to erase
I need to remove this substance.
naprawiać
Hydraulik naprawił zepsutą spłuczkę.
начать обучение
to repair
The plumber fixed the broken flush.
kusić
Kusiło mnie, by rzucić pracę i przeprowadzić się do Hiszpanii.
начать обучение
to tempt
I was tempted to quit my job and move to Spain.
przestrzegać
Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
начать обучение
to obey
You must obey all the rules and procedures.
opisywać
Jak byś opisał swoją wymarzoną pracę?
начать обучение
to describe
How would you describe your dream job?
wymawiać
Trudno wymawia się polskie słowa.
начать обучение
to pronounce
It's hard to pronounce Polish words.
wynaleźć
Edison wynalazł żarówkę.
начать обучение
to invent
Edison invented a light bulb.
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
начать обучение
to lend
Can I borrow your book?
dążyć do czegoś
Zawsze dążymy do doskonałości we wszystkim, co robimy.
начать обучение
to pursue
We always strive for excellence in everything we do.
wąchać
Czujesz moje nowe, drogie perfumy?
начать обучение
to smell
Can you smell my new, expensive fragrance?
drukować
Czy mógłbyś wydrukować mi ten artykuł?
начать обучение
to print
Could you print this article for me?
pokonywać
On zawsze pokonuje mnie w tenisa.
начать обучение
to defeat
He always defeats me in tennis.
wybuchać
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
начать обучение
to explode
World War II broke out in 1939.
być spragnionym
Potrzebuję czegoś do picia, jestem straszliwie spragniony.
начать обучение
to be thirsty
I need something to drink, I'm terribly thirsty.
kształtować
Nasze zachowanie jest kształtowane przez otoczenie.
начать обучение
to form
Our behaviour is formed by the environment.
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
начать обучение
to achieve
Together we will achieve more.
kopiować
Skopiuj ten akapit do innego dokumentu, a potem zachowaj zmiany.
начать обучение
to copy
Copy this paragraph to another document and then save it.
podtrzymywać
Desperacko starał się podtrzymać konwersację.
начать обучение
to sustain
He was desperately trying to sustain the conversation.
rozdzielać
Podzieliliśmy cel na małe zadania, żeby łatwiej było go osiągnąć.
начать обучение
to separate
We split the goal into small tasks, so it was easier to achieve.
porównywać
Zawsze porównywano mnie do siostry.
начать обучение
to compare
I was always compared to my sister.
odbijać
Księżyc odbija światło słoneczne.
начать обучение
to reflect
The moon reflects sunlight.
dźwigać
Jak dużo jesteś w stanie udźwignąć?
начать обучение
to lift
How much weight can you lift?
wybuchać
II wojna światowa wybuchła w 1939 r.
начать обучение
to burst
World War II broke out in 1939.
nie przestrzegać
Jeśli nie będziesz przestrzegać poleceń, zostaniesz zwolniony.
начать обучение
to disobey
If you disobey the orders, you'll get fired.
zachęcać
Członkowie zarządu zachęcili ich do kontynuowania ich pracy.
начать обучение
to encourage
The board members encouraged them to continue their work.
osiągać
Razem osiągniemy więcej.
начать обучение
to accomplish
Together we will achieve more.
omawiać
Musimy omówić każdą możliwość.
начать обучение
to discuss
We have to discuss every possibilty.
sadzić
Każdy mężczyzna powinien zasadzić drzewo.
начать обучение
to plant
Every man should plant a tree.
umieszczać
Moja aplikacja została umieszczona na liście rezerwowej.
начать обучение
to place
My application was placed on the reserve list.
gromadzić (ludzie)
начать обучение
to gather
ujawniać (r)
начать обучение
to reveal
chwytać
Chwytaj dzień.
начать обучение
to seize
Seize the day.
dobrze się bawić
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście na przyjęciu.
начать обучение
to enjoy oneself
I hope, you had a good time at the party.
udowadniać
Dopóki nie udowodnią twojej winy, pozostajesz niewinny.
начать обучение
to prove
As long as your guilt hasn't been proven, you remain innocent.
zawijać
Nie miałam czasu zapakować twojego prezentu.
начать обучение
to wrap
I didn't have time to wrap your gift.
poddawać się
Walcz! Nie poddawaj się!
начать обучение
to undergo
Fight! Don't give up!
powierzyć
Powierzamy nasze bezpieczeństwo policji.
начать обучение
to entrust
We entrust our safety to the police.
konsultować
Powinieneś był się ze mną skonsultować.
начать обучение
to consult
You should have consulted me.
zamarzać
Jezioro zamarzło.
начать обучение
to freeze
The lake has frozen over.
trząść się
Jest tak zimno, że aż się trzęsę.
начать обучение
to shiver
It's so cold I'm shivering.
zadziwiać
Byłam zadziwiona jego tupetem.
начать обучение
to astonish
I was astonished by his audacity.
zabraniać (p)
начать обучение
to prohibit
podbijać
Nasz kraj został podbity przez Rosję.
начать обучение
to conquer
Our country was conquered by Russia.
preferować
Wolę pomidory od ogórków.
начать обучение
to prefer
I prefer tomatoes over cucumbers.
przewidywać
Przyszłość nie może być przewidziana.
начать обучение
to foresee
The future cannot be foreseen.
importować
Praktycznie wszystko importujemy z Chin.
начать обучение
to import
We import virtually everything from China.
mieszać (się w coś)
начать обучение
to mingle
obniżać (l)
начать обучение
to lower
uwodzić
Czy on próbuje uwieść moją matkę?
начать обучение
to seduce
Is he trying to seduce my mother?
zaspokajać
Po prostu nie mogę zaspokoić mojego głodu.
начать обучение
to satisfy
I simply can't satisfy my hunger.
zapobiegać
Musimy zapobiec wystąpieniu takich sytuacji w przyszłości!
начать обучение
to prevent
We have to prevent such situations from happening in the future!
Not all diseases can be prevented.
начать обучение
Not all diseases can be prevented.
rozprzestrzeniać
Choroba rozprzestrzeniła się w całym kraju.
начать обучение
to spread
The disease spread all over the country.
rosnąć
Ta roślina rośnie jak szalona.
начать обучение
to grow
This plant has been growing like crazy.
doradzać
Możesz doradzić mi co robić?
начать обучение
to advise
Can you advise me what to do?
kichać
Dlaczego pieprz powoduje, że kicham?
начать обучение
to sneeze
Why does pepper make me sneeze?
poprawiać
Możesz poprawić moją pisownię?
начать обучение
to correct
Can you correct my spelling, please?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.