Common Verbs – Basic Polish Vocabulary

4.5  1    67 карточки    VocApp
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
to lie
My husband lies to me all the time.
начать обучение
kłamać
Mój mąż ciągle mnie okłamuje.
to run
Molly became the first woman to run the 100 meter dash in under 10.0 seconds.
начать обучение
biegać
Molly byłą pierwszą kobietą, która przebiegła dystans 100 metrów poniżej 10.0 sekund.
to take
They never take any money from their parents.
начать обучение
brać
Nigdy nie biorą pieniędzy od swoich rodziców.
to be
To be, or not to be, that is the question.
начать обучение
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
to kiss
Do you remember the first time you kissed?
начать обучение
całować
Czy pamiętasz gdy całowałeś się po raz pierwszy?
to walk
Let's walk to work today.
начать обучение
chodzić, spacerować
Pójdźmy dzisiaj pieszo do pracy.
to cut
I'm trying to cut this plank in half.
начать обучение
ciąć
Próbuję przeciąć deskę na pół.
to pull
You need to push or pull the door to open it.
начать обучение
ciągnąć
Jeśli chcesz otworzyć drzwi, musisz je pociągnąć lub pchnąć.
to wait
Ann has been waiting for her boyfriend for over an hour.
начать обучение
czekać
Anna czeka na chłopaka ponad godzinę.
to read
Tom is reading a newspaper now.
начать обучение
czytać
Tomek czyta teraz gazetę.
to give
I'd like to give you this present as a sign of my love.
начать обучение
dawać
Chciałabym ci wręczyć ten prezent jako wyraz mojej miłości.
to get
She always gets what she wants.
начать обучение
dostać
Ona zawsze dostaje to czego chce.
to share
I'm sharing the flat with four French students.
начать обучение
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
to play
Most children love to play outdoors.
начать обучение
grać, bawić się
Większość dzieci uwielbia bawić się na świeżym powietrzu.
to go
We hardly ever go to bed before midnight.
начать обучение
iść
Rzadko kiedy chodzimy spać przed północą.
to eat
In Britain, it is estimated that 11 billion sandwiches are eaten per year.
начать обучение
jeść
Szacuje się, że w Wielkiej Brytanii zjada się rocznie 11 miliardów kanapek.
to put
Don't put the shoes on the table, please.
начать обучение
kłaść
Proszę żebyś nie kładł butów na stole.
to love
Do you love me?
начать обучение
kochać
Czy kochasz mnie?
to buy
I'm planning to buy a new fish aquarium.
начать обучение
kupić
Planuję zakup nowego akwarium dla ryb.
to fly
Migratory birds are already flying back home.
начать обучение
latać
Ptaki migrujące zaczęły odlatywać do domu.
to like
I like this exercise very much.
начать обучение
lubić
Bardzo podoba mi się to ćwiczenie.
to have
The postman didn't have any letters for us today.
начать обучение
mieć
Listonosz nie miał dzisiaj dla nas żadnych listów.
to push
Remember not to push the red button!
начать обучение
naciskać
Pamiętaj o tym, żeby nie naciskać czerwonego przycisku.
to teach
I'm trying to teach you something.
начать обучение
nauczać
Próbuję nauczyć ciebie czegoś.
to turn
You need to turn left to get to the nearest cash machine.
начать обучение
skręcać
Musisz skręcić w lewo by dostać się do najbliższego bankomatu.
to visit
Are you going to visit one of the Hawaii islands?
начать обучение
odwiedzać
Czy zamierzasz zwiedzić jedną z wysp Hawajskich?
to offer
The bank offered me a loan.
начать обучение
oferować
Bank zaoferował mi pożyczkę.
to open
The Queen is going to open a new hospital.
начать обучение
otwierać
Królowa zamierza otworzyć nowy szpital.
to remember
Remember to shut the windows before you leave.
начать обучение
pamiętać
Pamiętaj żeby zamknąć okna zanim wyjdziesz.
to look
Look at these beautiful gliders.
начать обучение
patrzeć
Spójrz na te piękne szybowce.
to drink
Helen drinks two bottles of mineral water a day.
начать обучение
pić
Helen wypija dziennie dwie butelki wody mineralnej.
to write
Robert is writing another letter of complaint.
начать обучение
pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
to pay
Are you going to pay with a credit card?
начать обучение
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
to swim
I learned to swim at the age of three.
начать обучение
pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
to travel
Do you prefer to travel with several friends or alone?
начать обучение
podróżować
Czy wolisz podróżować z grupą znajomych czy samotnie?
to help
Could you help me open the door?
начать обучение
pomagać
Czy mógłbyś pomóc mi otworzyć drzwi?
to move
Don't move for a second. I'm trying to take a photo of you.
начать обучение
poruszać się, przemieszczać się
Nie ruszaj się. Próbuję zrobić ci zdjęcie.
to need
Will you need the car tomorrow?
начать обучение
potrzebować
Czy będziesz potrzebował jutro samochodu?
to say
What are you trying to say?
начать обучение
powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
to work
They work for the National Museum in London.
начать обучение
pracować
Pracują dla Muzeum Narodowego w Londynie.
to try
Try this lemon cake. It's delicious.
начать обучение
próbować
Spróbuj tego cytrynowego ciasta. Jest wyborne.
to come
John should come here any minute.
начать обучение
przyjść
John powinien przyjść lada chwila.
to do
What are you planning to do now?
начать обучение
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
to make
The boys made a model of a plane.
начать обучение
robić, tworzyć
Chłopcy zrobili model samolotu.
to talk
Ann loves talking on the phone.
начать обучение
rozmawiać
Anna uwielbia rozmawiać przez telefon.
to understand
I'm trying to understand what is happening.
начать обучение
rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
to sit
She's sitting now because her feet hurt.
начать обучение
siedzieć
Siedzi teraz, ponieważ bolą ją nogi.
to jump
He can jump really high.
начать обучение
skakać
Potrafi podskoczyć wysoko.
to listen
She loves listening to the music on her way to work.
начать обучение
słuchać
Uwielbia słuchać muzyki w drodze do pracy.
to hear
My grandmother can't hear well and we have to shout.
начать обучение
słyszeć
Moja babcia słabo słyszy i musimy krzyczeć.
to fall
The actor fell of the horse and broke his leg.
начать обучение
spadać, upadać
Aktor spadł z konia i złamał nogę.
to meet
Let's meet tonight at the club.
начать обучение
spotykać
Spotkajmy się wieczorem w klubie.
to sell
My neighbours are trying to sell their house.
начать обучение
sprzedawać
Moi sąsiedzi próbują sprzedać swój dom.
to follow
Mark was really scared, because someone was following him.
начать обучение
śledzić
Marek był przerażony, albowiem ktoś go śledził.
to laugh
What are you laughing at?
начать обучение
śmiać się
Z czego się śmiejesz?
to sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.
начать обучение
śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
to dance
Ann and Tom know how to dance Tango and Cha Cha.
начать обучение
tańczyć
Anna i Tomek umieją zatańczyć Tango i Cha Chę.
to lose
Manchester United lost again!
начать обучение
zgubić, przegrać
Manchester United znowu przegrał.
to learn
I'm learning about the history of England.
начать обучение
uczyć się
Uczę się historii Anglii.
to smile
I like the way she smiles.
начать обучение
uśmiechać się
Lubię gdy się uśmiecha.
to use
Have you ever used this body lotion?
начать обучение
używać
Czy kiedykolwiek używałeś tego mleczka do ciała?
to begin
The event began with cutting the ribbon.
начать обучение
zaczynać
Uroczystość zaczęła się od przecięcia wstęgi.
to close
Close you eyes, please. I've got a surprise for you.
начать обучение
zamykać
Zamknij, proszę, oczy. Mam dla ciebie niespodziankę.
to forget
Don't forget to buy a bottle of wine.
начать обучение
zapominać
Nie zapomnij kupić butelkę wina.
to break
The skier fell and broke his leg.
начать обучение
złamać, rozbić, połamać
Narciarz przewrócił się i złamał nogę.
to find
The suitcase was found in a different country.
начать обучение
znajdować
Walizkę znaleziono w innym kraju.
to stay
Peter decided to stay at home, because he did't feel well.
начать обучение
zostawać
Piotr postanowił zostać w domu, ponieważ źle się czuł.

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.