BACB English-Polish-Translation-of-Terms 4

 0    44 карточки    Maria. bogucka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
biological preparedness
начать обучение
biologiczna gotowość
bizarre vocalizations
начать обучение
dziwaczne wokalizacje
block
начать обучение
blok
block v.
начать обучение
blokować
blocking
начать обучение
blokowanie
Board Certified Assistant Behavior Analyst (BCaBC)
начать обучение
Certyfikowany asystent analityka zachowania (BCaBC)
Board Certified Behavior Analyst (BCBA)
начать обучение
Certyfikowany analityk zachowania (BCBA)
bonus response cost
начать обучение
koszt reakcji związany z premią
break and run
начать обучение
pauza i seria (wzór reagowania)
brief functional analysis
начать обучение
skrócona analiza funkcjonalna
burst (of behaviors)
начать обучение
wybuch (zachowań)
calibration
начать обучение
kalibracja
captured learn units
начать обучение
uchwycone jednostki nauczania
case study
начать обучение
studium przypadku
ceiling measurement
начать обучение
pomiar limitów górnych
celeration
начать обучение
celeracja
celeration time period
начать обучение
czas celeracji
celeration trend line
начать обучение
linia trendu celeracji
chain(ed) schedule of reinforcement
начать обучение
łańcuchowy rozkład wzmacniania
chaining
начать обучение
tworzenie łańcuchów zachowań
chamber
начать обучение
klatka
changeover
начать обучение
zmiana
changeover delay (COD)
начать обучение
procedura opóźnienia po zmianie
changeover ratio (COR)
начать обучение
procedura proporcji po zmianie
changeover response
начать обучение
reakcja po zmianie
changing criterion design
начать обучение
schemat eksperymentalny ze zmieniającym się kryterium
choice
начать обучение
wybór
classical conditioning
начать обучение
warunkowanie klasyczne
clicker training
начать обучение
trening z użyciem klikera
clinical behavior analysis
начать обучение
kliniczna analiza zachowania
clinically relevant behavior
начать обучение
zachowanie znaczące klinicznie
closed economy
начать обучение
zamknięty system ekonomiczny
codic
начать обучение
kodik
coercion
начать обучение
przymus
cognitive fusion
начать обучение
fuzja poznawcza
collateral behavior
начать обучение
zachowanie współwystępujące
combinatorial entailment
начать обучение
powiązanie kombinatoryjne
committed action
начать обучение
zaangażowane działanie
community behavior analysis
начать обучение
analiza zachowania społeczności
community of reinforcers
начать обучение
ogół wzmocnień
comparison stimulus
начать обучение
bodziec dopasowywany
compensatory conditional response
начать обучение
warunkowa reakcja kompensacyjna
competing response
начать обучение
reakcja konkurująca
compliance
начать обучение
posłuszeństwo / podporządkowanie się

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.