BACB English-Polish-Translation-of-Terms 2

 0    40 карточки    Maria. bogucka
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
anticipatory contrast
начать обучение
oczekiwany kontrast
appetitive stimulus
начать обучение
bodziec apetytywny
applied behavior analysis (ABA)
начать обучение
stosowana analiza zachowania SAZ
approached based preference assessment
начать обучение
ocena preferencji oparta na podchodzeniu
approximation
начать обучение
przybliżenie
arbitrary matching
начать обучение
dopasowywanie arbitralne
arbitrary stimulus class
начать обучение
klasa bodźców arbitralnych
artifact
начать обучение
artefakt
artificial reinforcer
начать обучение
wzmocnienie sztuczne
ascending baseline
начать обучение
poziom wyjściowy rosnący
Assessment of Basic Language and Learning Skills (ABLLS)
начать обучение
Podręcznik do oceny podstawowych umiejętności językowych i uczenia się (ABLLS)
associationism
начать обучение
asocjacjonizm
associative bias
начать обучение
odchylenie asocjacyjne
associative learning
начать обучение
asocjacyjne uczenie
associative strength
начать обучение
asocjacyjna siła
attention-maintained behavior
начать обучение
zachowanie utrzymywane przez uwagę
audience
начать обучение
publiczność
auditory matching
начать обучение
dopasowywanie słuchowe
auditory stimulus control
начать обучение
kontrola bodźców słuchowych
augmentative communication systems
начать обучение
systemy komunikacji wspomagającej
augmenting stimulus
начать обучение
bodziec pobudzający
autoclitic
начать обучение
reakcja autoklityczna
autoclitic frame
начать обучение
schemat autoklityczny
automaintenance
начать обучение
samoutrzymywanie
automatic punishment
начать обучение
karanie automatyczne
automatic reinforcement
начать обучение
wzmacnianie automatyczne
automatic reinforcer
начать обучение
wzmocnienie automatyczne
automaticity
начать обучение
automatyzm
autoshaping
начать обучение
samokształtowanie
aversive adj.
начать обучение
awersyjny
aversive control
начать обучение
kontrola awersyjna
aversive counterconditioning
начать обучение
awersyjne przeciwwarunkowanie
aversive stimulus
начать обучение
bodziec awersyjny
avoidance
начать обучение
unikanie
avoidance contingency
начать обучение
zależność związana z unikaniem
BAB design
начать обучение
schemat eksperymentalny BAB
backup reinforcer
начать обучение
wzmocnienie docelowe
backward chaining
начать обучение
uczenie łańcucha zachowań od końca
backward chaining with leaps ahead
начать обучение
uczenie łańcucha zachowań od końca z pominięciem niektórych kroków
backward conditioning
начать обучение
warunkowanie wsteczne

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.