Angielski 2

 0    98 карточки    отсутствует
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
stale / wciąż
начать обучение
constantly
odrzucenie
начать обучение
rejection
klamka
начать обучение
handle
czysty wślizg
начать обучение
clean tackle
oba / obaj / obie / oboje
начать обучение
both
ucierpieć
начать обучение
suffer
dobry wieczór
начать обучение
good evening
dzień dobry
начать обучение
good morning
dobranoc
начать обучение
good night
wola
начать обучение
will
charakter
начать обучение
character
przyszłość
начать обучение
future
przeszłość
начать обучение
past
teraźniejszość
начать обучение
present
drugi z rzędu
начать обучение
second in a row
być może
начать обучение
perhaps
stracić cel/bramki
начать обучение
concede goal
tracić czas
начать обучение
waste time
dogrywka (mecz)
начать обучение
extra time
ścieżka
начать обучение
path
strefa
начать обучение
area
Szczęście
начать обучение
Happiness
trudności
начать обучение
difficulties
zrezygnować
начать обучение
resignate
po sezonie
начать обучение
off-season
przed sezonem
начать обучение
pre-season
Co sprawia, że ​​czujesz się spełniony?
начать обучение
What makes you feel fulfilled?
Opiekuje się/Zależy mi na rodzinie.
начать обучение
I care about my family.
Najważniejsza jest rodzina. "Ronaldo"
начать обучение
The most important is family. "Ronaldo"
Wiele osób zależy od ciebie, cokolwiek byś nie zrobił.
начать обучение
A lot of people depend on you, whatever you do.
Wykonam właściwie/prawidłowo swoją pracę
начать обучение
I will do my job properly.
Nieustannie dążyć do doskonałości.
начать обучение
Pursue greatness relentlessly.
Ludzie są zdolni do uczenia się
начать обучение
Humans are capable of learning.
Nie przejmuj się, co myślą inni
начать обучение
Don't care what other think.
więzień
начать обучение
prisoner
Zbuduj emocje/podniecenie.
начать обучение
Build excitement.
Naucz się chwalić i karać siebie.
начать обучение
Learn to praise and punish yourself.
W ten sposób kształtujesz swój charakter.
начать обучение
That's how you shape your character.
Rozwiń swoją pasję.
начать обучение
Develop your passion.
Ćwiczcie wdzięczność.
начать обучение
Practice gratitude.
Medytować.
начать обучение
Meditate.
Pozwól sobie na marzenia.
начать обучение
Allow yourself to dream.
Ludzka dusza.
начать обучение
Human soul.
Niektórzy ludzie są bardzo uprzejmi.
начать обучение
Some people are very polite.
ostrzeżenie
начать обучение
warning
Próbuję dobrze mówić po angielsku.
начать обучение
I try to speak English well.
Nauczył mnie obu rzeczy.
начать обучение
He teached me both thing.
rzecz!
начать обучение
thing!
Wiele dziennikarzy jest wkurzających.
начать обучение
Many journalists are annoying.
prezenter telewizyjny
начать обучение
TV presenter
Ja rozumiem ich.
начать обучение
I understand them.
Jestem inteligentny/bystry.
начать обучение
I am smart.
Jestem zdrowy.
начать обучение
Im well/healthy
Zmień swoje nastawienie.
начать обучение
Change your attitude/aproach.
Chyba że ja to zrobię.
начать обучение
Unless, I will do this.
Bielizna.
начать обучение
Underwear.
Każda pozycja ma inne wymagania.
начать обучение
Every position has different requirements.
Moja siostra zachowuje się źle.
начать обучение
My sister is behaving badly.
To twoje zobowiązanie!
начать обучение
It's your commitment!
Muszę być kliniczny (charakterystyczny), pewny siebie i opanowany.
начать обучение
I have to be clinical, confident and composed.
przerobić
начать обучение
redo
Muszę trenować moc.
начать обучение
I need to train power.
Nie martwię się wrażeniami ludzi o mnie
начать обучение
I dont worry about people impression about me.
Prawdopodobnie jest to najtrudniejszy moment w moim życiu
начать обучение
Probably it is the toughest moment in my life
To nie ma znaczenia/nie robi sprawy.
начать обучение
It doesnt matter.
krytykować
начать обучение
to criticize
Najgorszy moment "zwątpienia".
начать обучение
The worst disappoiting moment.
okazja / możliwość
начать обучение
opportunity
Muszę być skuteczny.
начать обучение
I have to be efficent.
Ubrania zwisają na balkonie.
начать обучение
Clothes are hanging off on balcony.
Osiągam więcej niż się spodziewałem.
начать обучение
I achieve more than I expected.
Musimy się dzielić.
начать обучение
We have to share.
To sprawia, że ​​zwymiotuję.
начать обучение
This makes me throw up.
Pomocnicy grają wąsko.
начать обучение
Midfielders play narrow.
Gracze Chelsea nie brali udziału w grze.
начать обучение
Chelsea players didn't involved to play.
wykorzystać okazję
начать обучение
seize the opportunity
Oni cię osądzają.
начать обучение
They judge you.
drugie miejsce to pierwsze miejsce wśród ostatnich
начать обучение
second place is the first place among last ones
Jestem zadowolony/Ciesze się
начать обучение
I'm glad.
Mbappe to francuska gwiazda.
начать обучение
Mbappe is French starlet.
PSG szybko podbiło bogatych graczy.
начать обучение
PSG swiftly snapped up the rich players.
zamiast tego
начать обучение
instead this
rozwój jest konieczny
начать обучение
development is necessary
Zagraniczne wybrzeża.
начать обучение
Foreign shores.
cenne doświadczenie
начать обучение
valuable experience
ostatecznie rozstrzygnięty
начать обучение
eventually settled
dostosowywanie się do życia
начать обучение
adjusting to life
wyjaśnia
начать обучение
he explains
także
начать обучение
as well
Chcę również wygrać.
начать обучение
I want to win as well.
Mogę w zasadzie dopasować się do każdej pozycji
начать обучение
I can basically fit in any position.
Tak naprawdę nie mam preferencji.
начать обучение
I don't really have preference.
na boisku
начать обучение
across the pitch
Jestem przyzwyczajony do występu w innej pozycji.
начать обучение
I'm used to performing in different position.
w celu zmylenia opozycji(przeciwnika)
начать обучение
in order to confuse the opposition.
Jest bardzo precyzyjny
начать обучение
He is very precise
koza
начать обучение
goat
odkupienie
начать обучение
redemption

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.