Adjektiven an Adverben 250 - 300 - Adjectives and adverbs 250 - 300

 0    50 карточки    VocApp
 
Вопрос Ответ
einfach
Dir kënnt ganz einfach mam Bus an den Zentrum kommen.
начать обучение
easily
You can easily get to the centre by bus.
vläicht
Vläicht kënne mir méi spéit trëppele goen. Wat häls du dovun?
начать обучение
maybe
Maybe we could go for a walk later? What do you think?
vollkommen
Ech vertrauen dir vollkommen. Ech si mer sécher, datt s du déi richteg Entscheedung treffe wäerts.
начать обучение
completely
I trust you completely. I'm sure you're going to make the right choice.
zivil
net militäresch oder reliéis
Mir wäerten eis zivil bestueden.
начать обучение
civil
relating to the ordinary people of a country; not military or religious
We are going to marry in a civil ceremony.
soss
Ech hu soss ëmmer an enger grousser internationaler Firma geschafft.
начать обучение
previously
Previously I worked for a huge international company.
reliéis
Meng Groussmamm ass extreem reliéis, si biet all Dag.
начать обучение
religious
My grandmother is deeply religious, she prays every day.
direkt
Wéi oft muss ech mech widderhuelen? Komm direkt heihin!
начать обучение
immediately
How many times should I repeat myself? Come here immediately!
+43 карточки
Урок является частью курса
"Englesch Wierder: Top 300 Adjektiven an Adverben"
(всего 300 карточки)

Попробуйте курс бесплатно

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.