Funkcje językowe

 0    58 карточки    arekjawien
скачать mp3 Печать играть Проверьте себя
 
Вопрос Ответ
Jak Ci się podoba?
начать обучение
How do you like it?
To było wspaniałe!
начать обучение
It was great!
Brzmi fantastycznie!
начать обучение
It sounds fantastic!
Proszę! (gdy komuś coś podajemy)
начать обучение
Here you are!/Here you go!/There you go!
Przepraszam, nie wiedziałem.
начать обучение
Sorry, I didn’t know.
Naprawdę? Masz szczęście!
начать обучение
Really? Lucky you!
Wszystko było w porządku!
начать обучение
Everything was fine!
Co grają w kinie?
начать обучение
What's on at the cinema?
Obiecaj, że będziemy w kontakcie!
начать обучение
Promise to keep in touch!
Tak czy owak dziękuje.
начать обучение
Thank you anyway.
Zrobię to za minutę.
начать обучение
I'll do it in a minute.
Oczywiście, że możesz.
начать обучение
Of course you can.
Mogę zadzwonić później?
начать обучение
Can I phone/call you later?
Masz zły numer!
начать обучение
You’ve got the wrong number!
Pewnie, śmiało!
начать обучение
Sure, go ahead!
Możesz to powtórzyć?
начать обучение
Can you repeat it?
Uważaj!
начать обучение
Look out!/Mind out!/Watch out!
Ścidz to!
начать обучение
Turn it down!
Czy mógłbyś, proszę, powtórzyć?
начать обучение
Come again!
Potrzebowałem tego długopisu.
начать обучение
I needed this pen.
Proszę zatrzymać resztę./Reszty nie trzeba.
начать обучение
Keep the change.
Oto reszta/paragon.
начать обучение
Here’s your change / receipt.
Aby zwrócić produkt, należy zachować paragon.
начать обучение
You have to keep the receipt to bring the product back.
Tylko trochę.
начать обучение
Just a little.
Tak, poczekam, nie ma problemu.
начать обучение
Yes, I will wait, no problem.
Dziękuje za pomoc.
начать обучение
Thanks for helping.
Chciałbym, ale jestem zajęty
начать обучение
I would like to, but I'm busy
Czy mogę je przymierzyć?
начать обучение
Can I try them on?
Nie przegapię tego!
начать обучение
I won't miss it!
Spóźniłem się 20 minut.
начать обучение
I was 20 minutes late.
Ponieważ tęsknie za nim bardzo.
начать обучение
Because I miss him very much.
Być może, on się spózni na busa.
начать обучение
Perhaps he’s missed his bus.
Tak, pomogę ci za sekundę.
начать обучение
Yes, I will help you in a second.
Jak często tam chodzisz?
начать обучение
How often do you go there?
Jak spędzasz tam wolny czas?
начать обучение
How do you spend your free time there?
Jak dużo czasu tam spędzasz?
начать обучение
How much time do you spend there?
Zrobiłeś dużo błędów?
начать обучение
Did you make many mistakes?
Czy chciałbyś pożyczyć ołowek?
начать обучение
Would you like to borrow a pencil?
Czy pożyczysz mi ołówek?
начать обучение
Can you lend me a pencil?
Czym się interesujesz?
начать обучение
What are you into?
Jak idą sprawy?
начать обучение
How are things going?
Ile to kosztuje?
начать обучение
How much is it?
Czy jesteś gotowy, żeby złożyć zamówienie?
начать обучение
Are you ready to order?
Czuję się lepiej, dziękuję.
начать обучение
I’m a bit better, thanks.
Nie, dziękuje, jestem pełny.
начать обучение
No thanks, I'm full.
Rozumiem, co masz na myśli.
начать обучение
I see what you mean.
Nie jestem chętny na to.
начать обучение
I’m not very keen on it.
To było dość trudne.
начать обучение
It was quite difficult.
Teraz nie pamiętam.
начать обучение
I don't remember now.
Czy możesz pokazać mi drogę?
начать обучение
Can you show me the way?
Dlaczego jesteś zły?
начать обучение
Why are you angry?
Nie martw się, to nie twoja wina.
начать обучение
Don't worry, it's not your fault.
Rozumiesz?
начать обучение
Do you understand?
O której godzinie odjeżdza pociąg do Londynu?
начать обучение
What time does the train to London leave?
To nie ma znaczenia.
начать обучение
It doesn’t matter.
Zróbmy to.
начать обучение
Zróbmy to. на английском языке
Let's do that.
Mam nadzieję, że nic jej się nie stało.
начать обучение
I hope nothing’s happened to her.
Czy mogę użyć twojego telefonu?
начать обучение
Can I use your mobile phone?

Вы должны войти в свой аккаунт чтобы написать комментарий.