словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

vet на вьетнамском языке:

1. bác sĩ thú y bác sĩ thú yВьетнамский слово "vet«(bác sĩ thú y) встречается в наборах:

Tên các ngành nghề trong tiếng Anh
Jobs in Vietnamese