словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

realize на вьетнамском языке:

1. nhận ra nhận ra


Bạn có nhận ra người đàn ông này không?
Tôi nhận ra nó hôm qua.