словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

gender на вьетнамском языке:

1. giới tính


Trẻ em được chia theo nhóm dựa vào độ tuổi và giới tính.