словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

fall на вьетнамском языке:

1. cú ngã cú ngã


Người leo núi sống sót sau cú ngã.

Вьетнамский слово "fall«(cú ngã) встречается в наборах:

1000 danh từ tiếng Anh 351 - 400