словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

deal на вьетнамском языке:

1. thỏa thuận thỏa thuận


Cả hai bên đều đã kí thỏa thuận.