словарь английский - вьетнамский

English - Tiếng Việt

action на вьетнамском языке:

1. hoạt động hoạt động


Luật pháp quy định các hoạt động kinh doanh.