словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

gefährlich на вьетнамском языке:

1. nguy hiểm nguy hiểm


Đừng quên rằng đó là một tình huống đặc biệt nguy hiểm.