словарь немецкий - вьетнамский

Deutsch - Tiếng Việt

bald на вьетнамском языке:

1. sớm


Tốt nhất là nên đến sớm vài phút
Tôi phải dậy sớm ngày mai.